Art Activities

DACAIR | 「HyperBodyIII The HyperFeast of Chungking Cannibalism Hotpot」 Artists Group:

Resident Artist: Mingxuan Xie, Jiadong Qiang, Jingzhi Wu
Curator: Tu Zeng
Executive Curator: Jing He, Zihan Zhou

2019.01.19 - 2019.01.24

DACAIR | A Pot of the Hot Mountain City

Dimensions ArtCenter (DAC)
Cross-media Studio of Sichuan Fine Arts Institute
Rural Revitalization and Folk Arts Rebitalize Studio of Sichuan Fine Arts Institute

2019.01.10 - 2019.01.13

DACAIR |「 No Bodies Home」 Solo Exhibition of Xinyan Wang

Artist: Xinyan Wang (CN)
Art Director: Tu Zeng
Curator: Yanzi Hu

2019.01.02 - 2019.01.13