Public Activities

Happy Gathering Concert

Music Salon
inviters: Jun Yan, Daiguo Li and Jian Xi

2015.06.05

Movie Afternoon“Asian's Love”

Second Movie Afternoon
MC:Tu Zeng

2015.01.10 - 2015.05.16

Urben Space Planning and Art Participation

2015 New Year Art Festival Academic Workshop
Guests: Tu Zeng (CN), Zujin liu (CN), Zhanyang Li (CN), Lei Han (CN), Ting Liang (CN), Xiaoguang Han (CN) , Liang Guo (CN) , Xinyu Chen (CN) , Yanzi Hu (CN) , Hua Gao (CN) , Tao Wang (CN) , Susan Gloudeman(NL)

2015.01.03